Skip to main content

Hovedprincipper for ejerforhold

25. 11. 2015

Hovedprincipper for GrønnegadeCentrets ejerforhold og drift. Revideret 15.11.2015

 

1. Formål.

GrønnegadeCentret indgår som en integreret del af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Hillerød Kommune. GrønnegadeCentrets arrangementer og sundhedsfremmende aktiviteter understøtter initiativerne i kommunens vision ”Læring og livskraft” samt den fælles politik for beskæftigelse, social- og sundhedsområdet ”En del af fællesskabet”.

Aktiviteterne/arrangementerne i centret skal være alsidige, tilgodese socialt samvær, medvirke til at skabe og vedligeholde netværk, forebygge ensomhed samt lægge vægt på fortsat udvikling af medlemmernes fysiske og psykiske sundhed. GrønnegadeCentrets rammer og tilbud skal matche medlemmernes behov.

 

2. Målgruppe.

GrønnegadeCentrets målgruppe er alle fysisk og psykisk selvhjulpne borgere i Hillerød Kommune, over 60 år samt førtidspensionister.

 

3. Økonomi.

GrønnegadeCentret er en enhed under Hillerød Kommune, og følger derfor kommunens til en hver tid gældende principper for økonomistyring.

Regelsættet er den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7.

Der betales medlemskontingent for at benytte centret på baggrund af de godkendte takster, der fastsættes af Byrådet en gang årligt.

Hillerød Kommune står for drift og vedligehold af centrets bygninger samt for udendørs arealerne.

Den øvrige del af GrønnegadeCentrets driftsbudget dækkes af indtægter fra bl.a. medlemskontingent og salg fra centrets cafe.

 

4. Ejerforhold og drift.

GrønnegadeCentret er opført og ejet af Hillerød Kommune.

Den overordnede drift varetages på Byrådets vegne af Ældre og Sundhed, som ansætter centerlederen.

 

5. Centerlederens ansvar.

Centerlederen har den daglige overordnede ledelse af centret og er ansvarlig for at budgettet overholdes samt ansættelse af de faste medarbejdere. Samtidig er centerlederen ansvarlig for, at gældende regler for driftsområdet og ordensreglementet overholdes.

Centerlederen har kompetence til at lede og fordele arbejdet for de fastansatte og de frivillige medarbejdere.

Centerlederen skal sammen med centerbestyrelsen planlægge og tilrettelægge de aktiviteter, der foregår i centret samt medvirke til:

- at inspirere medlemmerne

- at støtte medlemmerne i de aktiviteter, som skal iværksættes

- at være medlemmernes kontakt til kommunens administration.

- at have det samlede overblik over centrets drift.

Centerlederen samarbejder med Hillerød Kommunes forvaltning på ældre- og sundhedsområdet og deltager i relevante projekter.

 

6. Personaleforhold for frivillige medarbejdere.

GrønnegadeCentrets rammer er bygget op omkring frivillig arbejdskraft, som sammen med centrets lønnede medarbejdere varetager den daglige drift.

De frivillige medarbejdere udfører ulønnet arbejde.

En gang om året afholdes fest for de frivillige medarbejdere, hvor centret er vært.

Derudover afholdes fest for tovholderne for aktiviteter en gang årligt. Bestyrelsen er vært.

Centret betaler for bl.a. forplejning ved begge fester.

 

7. Brugerstyring.

Centret er principielt brugerstyret, og aktiviteterne og arrangementerne varetages af frivillige tovholdere, som er ulønnede.

Centerbestyrelsen vælges blandt centrets medlemmer ved en årlig generalforsamling. Centerbestyrelsen har ansvar for centrets aktiviteter og arrangementer. Centerbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Centerbestyrelsen er medlemmernes kontakt til politikerne.

Centerlederen deltager i de ordinære centerbestyrelsesmøder med taleret uden stemmeret.

En repræsentant fra Ældrerådet deltager i centerbestyrelsens møder som observatør med taleret uden stemmeret.

Hillerød Kommune kan disponere over centret i forbindelse med konferencer og lignende med en måneds varsel, og derfor kan andre planlagte arrangementer blive aflyst eller flyttet.

 

8. Ansvar for aktiviteter.

For hver aktivitet eller arrangement udpeges en ansvarshavende tovholder, som medlem af Grønnegadecentret. Tovholderen er over for centerbestyrelsen ansvarlig for lokaler, inventar og udstyr samt oprydning og eventuel afregning.

Centrets husorden uddeles til tovholderne en gang pr. år, når den nye sæson starter efter sommerferien.

 

9. Husorden.

Husorden for brugere af GrønnegadeCentret findes på centrets hjemmeside.

 

10. Leverancer fra cafeen til aktiviteter.

Fuld leverance til aktiviteter og arrangementer i centret sker fra caféen og betales efter gældende priser. Det gælder alle arrangementer, der finder sted i centret.

 

11. Godkendelse af Hovedprincipper.

Hovedprincipperne godkendes af Seniorudvalget.

Godkendt af Seniorudvalget.