Skip to main content

Teknikudvalg

Kommissorium

Teknikudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

  1. Opgaver

Udvalget har følgende  hovedopgaver:

Sikre koordinering og samarbejde mellem ildsjæle, der arbejder med centrets tekniske udstyr / værksteder.

- at tage initiativer omkring vedligeholdelse og fornyelse af Centrets tekniske installationer, apparaturer og andet maskinel, som anvendes af medlemmerne ( f. eks. Medie-udstyr, Scene- og Lys- installationer, Repair café, IT- og Værksted. 

- at fremme rekruttering af frivillige medlemmer  til varetagelse af ovenstående tekniske opgaver.

- at bistå frivillige medlemmer indenfor nævnte tekniske områder med koordinerings- og udviklingsopgaver.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer udgøres af udvalgsformanden og repræsentanter for Medie-udstyr, Scene- og Lys- installationer, Repair café, IT- og Værksteds-materiel m. m). Evt . yderligere medlemmer af udvalget udpeges af formanden blandt centrets medlemmer.  

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Teknikudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Formanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen          December 2020.  

 

Tilbage til toppen