Skip to main content

Økonomi- og fondsudvalget

Økonomi- og fondsudvalg

Kommissorium

Økonomi- og fondsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Udvalget har følgende opgaveområder:

- at afklare GrønnegadeCentrets økonomi med Centerlederen. Sammen forelægger udvalgsformanden og Centerlederen 4 gange årligt en status for Centerbestyrelsen og synliggør årsresultatet ved Brugerforeningens generalforsamling.

- at afklare Centerbestyrelsens økonomi i samarbejde med bestyrelsens kasserer. Udvalgsformanden og kasserer forelægger 4 gange årligt en status for Centerbestyrelsen.

- at udforme fornødne skriftlige materialer for fondsansøgninger. Færdigbearbejdede ansøgninger forelægges Centerbestyrelsen. Ved hastende sager på grund af kort ansøgnings frist kan udvalgsformanden og Centerbestyrelsens formand i fællesskab og i samråd med Centerlederen beslutte at fremsende ansøgningsmateriale.

-Udvalgsformanden er ansvarlig for behandling af forslag, fremsendelse af ansøgningsmateriale og information af Centerbestyrelsen om fondsansøgninger.

- sikre arkivering af relevant materiale i samarbejde med GrønnegadeCentrets sekretariat.

- at registrere og evt være behjælpelige med udarbejdelse af materiale, når foreninger i GC regi søger fondsmidler. Indgår GC navn SKAL udvalget inddrages og ligeledes hvis det har indvirkning på GCs økonomi.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden, blandt centrets medlemmer. Bestyrelsesformand og kasserer skal deltage i udvalget.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Økonomi- og fondsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen          December 2020.  

Økonomi- og fondsudvalg

Tilbage til toppen