Skip to main content

Oplysningsudvalget

Oplysningsudvalg

Kommissorium

Oplysningsudvalget er nedsat  af Centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER                                                               

 Udvalget har følgende opgaveområder:

- at tage initiativer til at vurdere ønsker og behov for oplysning / vejledning og eventuel undervisning blandt Centrets medlemmer.

- at afklare muligheder for at imødekomme sådanne ønsker og behov ved indsats via aktiviteter forestået af ansvarlige for det / de enkelte områder, eventuelt suppleret ved  honorering af udefra kommende lærerkræfter /resourcepersoner.

- at tilrettelægge mulige oplysnings- / vejlednings- og undervisningsindsats.

- at tilgodese især IT- muligheder for medlemmer af Centret, som har ingen eller meget lidt viden indenfor dette område.

- at bistå med løbende information om nyere teknologiske områder, som har relevans for Centrets medlemmer ( bl.a. IT- område, Mobil-område, AV-område og Andre tekniske landevindinger til hjemmet) samt fremme etablering af åben rådgivning i Centret om IT- spørgsmål.

- at bistå med vejledning og assistance omkring IT - kontakt med offentlige instanser såsom kommune, skat, bank m.fl.

- at afklare ønsker om foredrag og debat og på baggrund heraf stimulere til forskelligartede initiativer.

- at afklare ønsker om forskellige kulturelle aktiviteter ( film, teater, storskærmsoplevelser i GC via internet) og fremme initiativer på sådanne områder.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden, blandt centrets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Oplysningsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen      December 2020  

Oplysningsudvalgets dokumenter

Tilbage til toppen