Skip to main content

Kommunikationsudvalg

Kommissorium

Kommunikationsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Kommunikationsudvalget har følgende opgaveområder:

- udgivelse af GrønnegadeCentrets Blad, " Centerbladet", som indeholder informationer generelt om GrønnegadeCentret samt om arrangementer, aktiviteter af enhver slags, åbningstider, telefonlister, mailadresser, annoncer m. m.. Bladets redaktør og redaktionelle frivillige medarbejdere bearbejder indlæg fra medlemmer og øvrige materiale. Bladet udkommer den 1. hver måned, dog ikke i juli måned.

- udformning af og løbende ajourføring af  GrønnegadeCentrets Hjemmeside, som tilstræber at indeholde samme informationer som GrønnegadeCentrets Blad, men herudover også  formidler hurtigere meddelelser om aktiviteter og arrangementer. Supplerende vil hjemmesiden indeholde et historisk baggrundsmateriale og andre uddybende informationer om Centret samt relevante links.

- oprettelse af billedredaktion med henblik på etablering af og vedligeholdelse af billedarkiv vedrørende GrønnegadeCentret. Herfra kan billedmateriale løbende anvendes i Centerblad, på Hjemmeside og på INFO-skærm. Yderligere kan et billedgalleri på Hjemmesiden supplere GrønnegadeCentrets historiske baggrundsmateriale. Billedarkivet skal overholde persondataloven (GDPR) og forestå annoncering i GrønnegadeCentrets Blad.

- sikre at korte meddelelser om arrangementer i GrønnegadeCentret tilgår avisrubrikken " Tid og Sted" i Frederiksborg Amts Avis regelmæssigt. Øvrige pressemeddelelser varetages af de respektive arrangører, som sideløbende sender pressemeddelelse til Centerredaktionen og Receptionen.

- varetage udformning og ajourføring af informationsmateriale ( brochure/ pjece) om GrønnegadeCentret til brug for  nye brugere, besøgende og andre interesserede.

- varetage etablering og løbende ajourføring af  INFO-tavle ved Receptionen.

- forestå  arkiv- og dokumentationsopgaver vedrørende GrønnegadeCentrets historiske materiale, både papirmæssigt og digitalt.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Informationsudvalgets formand rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer udgøres af udvalgsformanden, redaktøren, webmaster, en repræsentant fra Receptionen samt Centerlederen. Eventuelle yderligere medlemmer af udvalget udpeges af formanden.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. 3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Informationsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Redaktøren er ansvarlig for Centerbladets, Hjemmesidens og INFO- mediers indhold, men Centerlederen godkender det politiske indhold før udgivelse.

Webmaster-ansvar omfatter udvikling og ajourføring af Hjemmesiden i samarbejde med den øvrige Centerredaktion.

Informationsudvalgets formand og Centerlederen er i forening ansvarlige for rekruttering af redaktør til GrønnegadeCentrets Blad samt rekruttering af webmaster til Centrets Hjemmeside. 

Disse 4 personer samt en repræsentant fra Receptionen afklarer  i fællesskab antallet af frivillige deltagere i produktion af indhold til Centerblad, Hjemmeside og INFO-medier.

Informationsudvalgets formand forestår ansvarsfordeling blandt udvalgets medlemmer omkring PR til Tid og Sted- rubrikken i Frederiksborg Amts Avis , annonceaktivitet samt arkiv- og dokumentationsopgaver.

Informationsudvalgets formand er også ansvarlig for,  at alle forhold vedrørende økonomi i forbindelse med de anførte opgaveområder afregnes direkte med Centerlederen.   

Informationsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Feks et PR-udvalg.  

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af centerbestyrelsen          December 2020.

Kommunikationsudvalgets dokumenter

Tilbage til toppen