Skip to main content

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalg

Kommissorium

Sundhedsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Sundhedsudvalget har følgende opgaveområder:

- at stimulere til konkrete sundhedsfremmende initiativer i forhold til GrønnegadeCentrets medlemmer i samspil med Centrets leder og Centerbestyrelsen.

-  at tage initiativer til information og debat i GrønnegadeCentrets medlemskreds omkring sundheds- og sygdomsemner.

- at bistå de ansvarlige motions-tovholdere og Centerlederen med afklaring af GrønnegadeCentrets inden- og udendørs motionsaktiviteter, herunder stillingtagen    til vedligeholdelse og fornyelse af motions-materiel.

- at bistå GrønnegadeCentrets leder og Centerbestyrelsen omkring afklaring af kontakt med andre aktører vedrørende sundhedsspørgsmål (kommune, sygehus og øvrige sundhedssektor, ældreråd, frivilligcentret m.fl.).

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden, blandt centrets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Sundhedsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Formanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen          December 2020.  

 

 

Tilbage til toppen