Skip to main content

Formandens beretning 28-02-2020

Generalforsamling i GrønnegadeCentret 28.02 2020  - beretning for 2019

Indledning

Indledningsvis vil jeg fastholde en kær og vigtigt tradition her i centret ved den årlige generalforsamling ved at bede forsamlingen rejse sig op, så vi sammen ved et øjebliks stille stund kan mindes de medlemmer, vi har mistet inden for det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vore tanker.

Jeg beder om et øjebliks stille stund…………….Tak.

Det er en glæde at se det store  fremmøde – Det vidner om et stort engagement  blandt jer medlemmer og en vilje til at bakke op om Centret i vore fælles  bestræbelser på at fastholde Grønnegadecentret som stedet hvor vi til daglig stortrives med deltagelse i aktiviteter, events og ikke mindst hygge og spise i ”Det glade hjørne”. 

Vi bestræber os på i dag at holde os inden for en tidsramme på 2 til 2½ time.

Mit navn er Erik Ingerslev. Jeg har siddet i bestyrelsen siden sidste generalforsamling og været formand siden juli 2019.   

Centerbestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde

Jeg vil - for god ordens skyld og af hensyn til nye medlemmer – indledningsvis kort  beskrive bestyrelsen og dens struktur.

Vores tilknytning til Hillerød Kommune  sker via Udvalg for Kultur og Fritid med byrådsmedlem Rikke Macholm som formand.

Vores daglige samarbejdspartner – og Anettes chef – er chefkonsulent Christian Blaase Johansen Fællessektionen, Ældre og Sundhed Hillerød Kommune.

Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.                                                   

Et bestyrelsesmedlem vælges for to år, en suppleant for et år.  Der er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år. Herved sikres sammenhæng i bestyrelsesarbejdet.  Vi skal med andre ord i år, altså i dag - vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Der er derudover tillige valgt 2 revisorer der reviderer centerbestyrelsens regnskab. Revisorerne er valgt for 2 år, Revisorerne går ikke på valg samtidig. Der vælges 1 suppleant for 1 år.

Umiddelbart efter  generalforsamlingen  - det er faktisk i dag kl. ca. 13.00 - konstituerer bestyrelsen sig d.v.s. vælger formand, næstformand og kasserer. Derefter fordeles udvalgsansvar men det kommer først til at foregå på førstkommende bestyrelsesmøde. d. 5. marts hvor vi vil fordele udvalgsposter eller kommissorier, som vi jo kalder det.

Hvert bestyrelsesmedlem - også suppleanterne - har deres selvstændige ansvarsområde – vi kalder det et kommissorium. 

Bestyrelsesmøderne afholdes normalt den første torsdag i måneden.

I bestyrelsesmøderne deltager desuden Centerleder Anette Høyer, en repræsentant fra Ældrerådet samt en referent. Ældrerådsrepræsentanten er formanden for dette, Birgit Vejby som hermed er med på 3. år.

Referentrollen – er en meget vigtig funktion i vores bestyrelsesarbejde – det at udarbejde præcise referater fra vores bestyrelsesmøder er vigtigt for alle for at følge med i hvad der rører sig. Vi er så heldige at dette arbejde udføres til UG af  Annette Deluran.

I 2019 har der ikke været møder i juli, hvor Centret og vi holder sommerferie.  Mødetiden er fra 10 til 12.30 med efterfølgende fælles frokost, som bestyrelsesmedlemmerne naturligvis selv betaler!!

Der har været afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Der  har i perioden ikke været indkaldt til ekstraordinære bestyrelsesmøder. 

 Ejheller har der været behov for at indkalde forretningsudvalget, som i øvrigt består af formand , næstformand, kasserer og centerleder      

 

Beretningen er i første omgang blevet udarbejdet af formanden. Efterfølgende er den fremsendt til bestyrelsen og behandlet på bestyrelsesmødet den 6. feb. Det er  således en samlet bestyrelse der står bag denne beretning.

Bestyrelsesmøderne har været præget af et meget stort engagement blandt alle i bestyrelsen – herfra skal lyde en kæmpe tak til alle i bestyrelsen  for et fremragende stykke ildsjælearbejde i det forløbne år. Vi kan glæde os over at der til stadighed er medlemmmer der vil tage det ansvar på sig, og tage del i bestyrelsesarbejdet der - hvis jeg lige skal sige det helt kort – tæller meget mere end blot at møde op til bestyrelsesmøderne – men det hører I om, når udvalgsberetningerne lidt senere bliver fremlagt.

Hvis jeg lige skal gøre det formelle færdigt vedr. bestyrelsen – så skete der i juli mdr. det at den daværende formand Poul Christiansen måtte udtræde af bestyrelsen grundet flytning til Køge. Dermed var bestyrelsen nød til at konstituerer sig igen. En enig bestyrelse valgte  mig som formand, Lauritz Ehlerz som næstformand og Alice Olesen som kasserer. 

  1. suppleant i bestyrelsen Lise-Lotte Strange indtrådte herefter som bestyrelsesmedlem,  hvilket blev meldt ud i maj bladet og det var med virkning fra 1. juli.

Jeg vil gerne sige tak til alle i betyrelsen for den tillid og opbakning jeg har oplevet efterfølgende.

2019 har først og fremmest været præget af forberedelserne til det forestående 25 års jubilæum. Den tidligere bestyrelse vedtog på et seminar, tilbage i  2018, at der skulle iværksættes særlige initiativer for festligholdelse af jubilæet . Det har efterfølgende bevirket meget stor planlægnings aktivitet på alle leder og kanter i årets løb.

Der  er planlagt  et program for en hel uges fejring. Et program hvor ideen er  at sætte fokus på de aktiviteter der naturligt foregår i centret alle ugens dage. Aktiviteterne er selvfølgelig tilrettelagt på en sådan måde, at alle kan overvære dem ved at købe billetter til aktiviteter. Billetten er inklusiv  lækkerier fra vores travle Cafe. Der er planlagt jubilæumslotterier – jubilæumstombola - jubilæumsbanko og meget andet sjov. Der er indhentet et hav af sponsorgaver til præmier og annonceringer – et enormt arbejde der er foregået hen over året og som har involveret rigtig mange medlemmer og ikke mindst medlemmer af bestyrelsen. Der er femstillet en flot, flot  jubilæumsavis – med dejlige interveiw og program for hele ugen. 

Jubilæumsugen står lige for døren og kulminerer den 17. marts kl. 10.00 med fødselsdagsfejring her i lokalerne for medlemmer, medarbejdere, gæster og alle vores venner. 

Festugen afsluttes med en storstilet jubilæumsfest på Rådhuset samme dag kl. 17.00 Det er bestyrelsens håb at festugen vil blive en mindeværdig oplevelse for alle de medlemmer der deltager på den ene eller anden måde, og at jubilæumsugen vil være med til at  understrege Grønnegadecentret som byens aktive omdrejningspunkt for 60+ borgere .

Ligeledes skal fejringen indikerer, at vi i Grønnegadecentret  er klar til at tage fat på de mange spændende udfordringer der ligger foran  os i årerne fremover.  

2019 har dog på mange måder også været et år med en lang række øvrige emner og begivenheder hvoraf jeg vil udvælge nogle til omtale her  i beretningen. 

Efterfølgende vil de enkelte udvalg også  aflægge korte beretninger.

P-Pladser omkring Grønnegadecentret  har der i flere år været brugt megen tid på . 

I det daglige oplever vi ikke store mangler – selvfølgelig kan der være aktiviterter der punktvis tiltrækker rigtig mange og der kan således opstå mangel på plads lige omkring centret i den forbindelse. Men vi holder  til stadighed øje med P situationen. Skiltningen er på plads og der kommunikeres med kommunen om de gule markeringer på kantstenene i Grønnegade og fjernelse af grenplads der åbner for en ekstra P-plads. Vi har også haft nogle logistikproblemer med registreringer  på de 8 pladser modsatte side i Grønnegade.

Som vi ser det,er vi først og fremmest i front m h t at  sikre bevarelse af de nuværende antal pladser, og vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at vi ikke mister flere pladser i f m div bygningsarbejder i nabolaget.

Vi har dog udvidet P - plads udfordringerne lidt - men det drejer sig om cykel parkeringen som vi har bedt kommunen om at optimere – dels pladsmæssigt idet flere kommer cyklende – hvilket set ud fra et motionssynspunkt er fint - men vi har også bedt kommunen om renovering af cykelstativer med udskiftning af holdere mm. 

Vi har ansøgt om at få permanent alkoholbevilling. Hidtil har vi kun haft en såkaldt lejlighedsbevilling i f m åbne arrangementer. Nu har vi fået en generel godkendelse til centret.

 

Ordning vedr. GDPR – EU,s persondataforordning  - har vi også brugt en del tid på at implementerer. Det har bl.a. medført nogle interne arbejdsgange vedr. indhentning af fuldmagt fra medlemmer der fx står i skudlinje hvis der skal tages et foto.

 

Åbent hus – Bestyrelsen  er meget optaget af at gøre Grønnegadecentret mere synligt blandt borgerne i Hillerød. Et af initiativerne i den forbindelse, er afholdelse af Åbent Hus. Det første af den slags fandt sted i efteråret hvor der var fokus på værkstederne. Træerne vokser ikke sådan lige ind i him... og vi havde nogle markedsførings udfordringer der gjorde at det langt fra blev den succes som vi havde satset på. Det bliver forhåbentlig mere succesfuldt når vi fremadrettet  holder Åbent Hus .

Som et nyt tiltag har vi oprettet en  journalistfunktion . Denne funktion skal også ses som et led i  at øge synligheden både internt og eksternt.– Else Flydal har grebet bolden og vi har allerede kunne nyde godt af hendes arbejde  gennem artikler i vores medlemsblad og ikke mindst i f m udarbejdelse af vores jubilæumsavis.

Vi har intensiveret arbejdet med foundraising og i den sammenhæng 

er vi  blevet oprettet med et CVR-nummer i foreningsnavnet: Centerbestyrelsen for Grønnegade centrets brugerforening af 20.11.1995. 

Foreningen betaler hverken skat eller moms.

2 bestyrelsesmedlemmer – Alice Olesen og Lauritz Ehlerz – er ved at blive klædt på til at kunne bistå i f m div fondsansøgninger. Det skal ikke forstås  på den måde at det udelukkende er Alice og Lauritz der er ansvarlige for alle ansøgninger. 

Initiativer til fondsansøgninger  fra vores aktiviteter er meget velkomne – det er jo ikke mindst der der er overblik over hvad vi kunne tænke os at ansøge om. Men vi vil med et kompetenceløft i bestyrelsen gerne være behjælpelige når der skal ansøges idet der ofte kræves en ret så omfattende ansøgning. 

Det ligger  også bestyrelsen på sinde at have overblik over hvilke ansøgninger der er under udarbejdelse og ikke mindst resultaterne heraf.

I 2019 har forkellige  aktiviteter i Grønnegadecentret   fremsendt 5 fondsansøgninger og bestyrelsen har fremsendt 8 fondsansøgninger ialt 13 ansøgninger. Foreløbigt har vi modtaget 7 positive tilbagemeldinger – ikke nødvendigvis i form af hele det ansøgte beløb, men en del af det. Der er stadig ansøgninger vi afventer.

 

Danske seniorer

Som omtalt på sidste års generalforsamling  blev vi i 2018 medlem af Danske Seniorer.

Hovedårsagen til dette medlemsskab handlede om  at vi derved kunne opnå en stor besparelse på betaling af KODA og MPLC afgift der omhandler brug af musik ved vores arrangementer og aktiviteter. 

Vi er således stadig medlem af Danske Seniorer og prøver i den sammenhæng at få det bedste ud af dette medlemsskab med de fordele der ligger heri.    

 

Ældresagen er jo flittig bruger af vore faciliteter og dermed gode betalere for blandt andet benyttelse af lokaler. Samarbejdet fungerer i det daglige fint og vi har en fælles interesse i netop det gode samarbejde. Ældrsagen har mere end 7000 medlemmer her i lokalområdet og en stor del af dem er således potentielle medlemmer her i GC. Derfor er vi glade når ældresagen gæster vore hus. Herved får mange borgere, der  endnu ikke er medlem af centeret, øjnene op for hvad vi kan tilbyde dem. Vi har aftalt en række samarbejdsmøder med ældresagen for at kunne optimere logistikken omkring vores egne aktiviteter så vi fx ikke holder foredrag om samme emne i forlængelse af hinanden. Og så arbejder vi på at gå sammen om oplagte fællesaktiviteter.

Nyskabelser, nyanskaffelser og forbedringer

Også i 2019 har Grønnegadecentret  foretaget nyanskaffelser – forbedringer og igangsat nye aktiviteter.

For brugerforeningens vedkommende har vi overholdt vores løfte vedrørende finansiering af vores fine centerblad, som for et par år siden var tæt på at få en stykpris på 5 kr. hæftet på sig, idet et beløb på 15.000 kr. dengang blev sat som den årlige udgift til trykning af bladet. Denne udgift har brugerforeningen påtaget sig at dække, fordi brugerforeningen synes, at et medlemsblad skal være gratis.

Da det forrige år blev besluttet at skifte gardiner ud i huset, delte vi denne post op i budget for stueetagen, som blev afregnet i 2017 og førstesalen, som blev finansieret i 2018.  I 2019 har vi ligeledes betalt kr. 15.000,- til gardiner. 

For at styrke den daglige rengøring har vi via vores  venneforening – anskaffet en gulvrengøringsmaskine der til daglig er med til at lette rengøringen. 

I disse dage er der ved at blive installeret et nyt lydanlæg. Finansiering af dette anlæg har vi søgt midler til,  men anlægget er under alle omstændigheder nødvendigt at anskaffe i f m fx Gospel og alle større arrangementer. Det nuværende anlæg  er, iflg, vores eksperter på området, nedslidt og står for en delvis udskiftning.

Så har vi fulgt op på den trend der farer henover landet og etableret en såkaldt Repaircafe med omdrejningspunkt i vores værksteder -  kun fantasien sætter grænser for hvad det kan udvikle sig til.

Samarbejder med Centre og institutioner og andre samarbejder.

Samarbejder -er det næste, jeg vil omtale – 

og jeg vil starte med bestyrelsens tak til  Støtteforeningen " GrønnegadeCentrets Venner" for den ihærdige indsats, den yder på den økonomiske front, men også i form af de store oplevelser som "Vennernes" arrangementer bibringer GCs medlemmer. 

Jeg vil her opfordre til at endnu flere  støtte op – og melder sig ind i støtteforeningen og derved får ret til at deltage i Venneforeningens generalforsamling i næste måned.

Som mange nok husker  har vi for nogle år siden indledt et samarbejde med 

Kirsebærhaven i Åbenrå. Kirsebærhaven er ligesom Grønnegadecentret  en kommunalt forankret institution,og vi glæder os til de kommer forbi i f m vores 25 års jubilæum.

I årets løb har vi i Grønnegadecentret haft en del besøg, og bestyrelsen og centrets medarbejdere har været  på et genbesøg hos Teglværksparken i Korsør. Omtale af den tur kunne læses i centerbladets oktobernr.

Men -  jeg vil gerne lige her slå et slag for den store betydning det er at have eksterne samarbejdspartnere. For det første er det interessant og lærerigt at drage sammenligninger mellem vore centre, også selvom der ofte er tale om meget forskelligartede måder at drive cetrene på. Nogle centre drives nærmest 100 % via offentlige midler. Nogle centre er knyttet mere eller mindre sammen med fx en kommunes  sundhedshus - men fælles for alle centre er, at den frivillige indsats blandt aktører og medlemmer er altafgørende for centrets aktiviteter. Og her står Grønnegadecentret helt i front – det kan vi takke alle jer for der til daglig yder en stor frivillig indsats og selvfølgelig tak til jer alle der via medlemsskab støtter op og deltager i centrets aktiviteter, hvilket giver den nødvendige berettigelse til at drive Grønnegadecentret.

Uanset  hvordan et center drives kan der hentes inspiration ved gensidige besøg.

 

Vi har i år haft besøg fra Skovgården i Værløse og Teglværksgården i Korsør. 

Fx var det fatastisk inspirerende, da vi var på Teglværksgården i Korsør at kunne sidde inde og iagttage at mindst 30 var i fuld gang med at spille krolf udenfor  på centrets grønne areal – det gør vi også snart igen her hos os.

Vi synes, at kontakten  med andre institutioner er meget givende og den gensidige erfaringsudveksling kan vi bestemt drage stor nytte af. 

Samarbejder på tværs betyder også at vi har medvirket  ved flere events her i Hillerød.

Fx deltager vi med en stand når kommunen afholder informationsmøde for  nytilflyttede Hillerødborgere. Det er borgere i alle aldre – men absolut også borgere i vores målgruppe, og de kommer til vores stand  for at få information om centret. Her kan vi så inviterer dem til at aflægge os et besøg når vi den 2. onsdag i hver måned åbner dørerne for en rundvisning og en kop kaffe.

Når kommunen afholder infomøde for alle borgere der er fyldt 75 år, får vi lejlighed til at promovere vores center – senest deltog over 85 borgere  i et sådant møde.

Der har været afholdt fællesskabsfestival på Hillerød  Bibliotek – her var Grønnegadecentret også synlige idet Maranne og Co. optrådte med sang og musik

Da  kulturnatten blev afholdt stillede vi os til rådighed i f m en såkaldt social vandring til  nogle af kommunens institutioner – den blev dog af praktiske grunde aflyst.

Vi samarbejder på flere fronter med byens Frivilligcenter. Frivilligcentret i Hillerød har jo mange flere målgrupper end vi har – men der er bestemt meget inspiration at hente der og vi har mange fællesinteresser i det hele taget – så med udgangspunkt i at være en del af samme by er det oplagt med et frugtbart samarbejde. 

I det forløbne år har vi haft meget fokus på demens. Det har bevirket et tæt samarbejde med demenskonsulenten i Hillerød kommune, Altzheimerforeningen og helt konkret i etablering af en demenscafe her.

 Som bekendt kommer intet af sig selv på nær lommeuld som Storm P. sagde.

Det er derfor vigtigt at vi til stadighed er synlige for borgerne i Hillerød – hos politikerne i byrådet , hos udvalget for Kultur- og Fritid og hos alle vores samarbejdspartnere. Vi er meget bevidste om at vi skal være synlige og åbne op  for nye tiltag.

Men – hvad der er endnu vigtigere og et must for bestyrelsen det er, at vi skal kunne fastholde det helt  særegne miljø og sociale samvær som har eksisteret her i Grønnegadecentret i nu 25 år.

Uanset hvad vi finder på, og hvad vi sætter i gang, , må og skal vi sikre at vores medlemmer til stadighed føler sig velkomne her . Og vi skal sørge for  at der virkelig er et bredt udbud af eftertragtede aktiviteter som alle kan få glæde af. Kun på den måde kan vi fastholde - og meget gerne udbygge, vores medlemstilgang

 

Fremtiden:. – seminar 2020

Og lad mig så slutte med at komme med nogle bud på hvad der ellers rører sig i fremtidens Grønnegadecenter- og hvad bestyrelsen har i sinde at sætte fokus på  i den kommende periode.

Det skal jo først og fremmest den nye bestyrelse tage sig af,  men står det til os der sidder ved roret dd kommer vi til at arbejde med følgende -ikke  prioriterede emner- på vej mod de næste 25 år.

  • Fremtidens ældre – ja, hvordan ser de på frivilligheden? Kan vi stadig rekrutterer det nødvendige antal til opretholdelse af vores aktiviteter og hvad skal være opfyldt for at dette kan lade sig gøre?
  • Fokus på ”Det gode værtsskab”  – vi skal sørge for at alle nuværende – men i særlig grad nye medlemmer bliver taget godt imod og godt integretet i centrets aktiviteter.
  • Vi skal udarbejde og  tydeliggøre interne arbejdsgange så vi sikre at nye aktiviteter kan starte op og at vi er effektive hvis aktiviteter er nedadgående.
  •  De kommisorier – udvalgsbeskrivelser – de respektive udvalg er udstyrret med skal granskes og tilpasses hvis det findes nødvendigt.
  • Vi sætter fokus på arrangementtyper  åbne / lukkede – deltagelse – medlemsskab etc.
  • Synlighed i alle sammenhænge.
  • Fokus på de fysiske rammer – gerne i form af flere m2.

 

Det er bestyrelsens mål at vi ved at arbejde med ovenstående kan ruste os  til de kommende år, hvad angår centrets daglige drift , og vores unikke miljø.

Det er altafgørende at kunne  fastholdelse nuværende medlemmer og sikre tilgang af nye medlemmer.

 

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2019.

Ved afslutningen af generalforsamlingen vil jeg atter anmode dirigenten om ordet for afrundende bemærkninger.

 

(……herefter udvalgsberetninger)

 

Tilbage til toppen