Skip to main content

Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning 2022, afholdt den 24. februar 2023.

 

Indledning

Indledningsvis vil jeg fastholde en kær og vigtigt tradition her i centret ved den årlige generalforsamling ved at bede forsamlingen rejse sig op, så vi sammen ved et øjebliks stille stund kan mindes de medlemmer, vi har mistet inden for det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vore tanker.

Jeg beder om et øjebliks stille stund…………….Tak.

Det er en glæde at se det store  fremmøde –

 Som mange af jer husker plejer vi at have deltagelse af Christian Blaase fra Hillerød Kommune. En omorganisering i kommunen betyder at vores daglige samarbejdspartner  fremover er sektionsleder Kristine Backholm fra sektionen for Sundhedsfremme og Uddannelse– der er vores kontaktperson. Desværre har Kristina ikke mulighed for at deltage i dag.

Men så kan vi da byde velkommen til  en ny tilforordnet i bestyrelsen Knud List der repræsenterer seniorrådet.

Vores tilknytning til Hillerød Kommune  sker via omsorg og livskraftudvalget  med byrådsmedlem  Christine Thorholm som  formand. Det er vi helt trygge ved.

Referentrollen – er en meget vigtig funktion i vores bestyrelsesarbejde – og referat fra dagens generalforsamling udføres af  Else Flydal

 

 

 

Bestyrelsens beretning er i første omgang blevet udarbejdet af formanden. Efterfølgende er den fremsendt til bestyrelsen og behandlet på bestyrelsesmødet  den 2. februar.

 

Det er således en samlet bestyrelse der står bag denne beretning.

I perioden siden sidste generalforsamling har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Vi kom heldigvis igennem 2022 uden aflysninger grundet covid – altså da vi først var sluppet fri af jul/nytår 2022.

Corona situationen har dog alligevel spillet en væsentlig – lidt uheldig – rolle i 2022.

Det har kostet en del medlemmer der har meldt sig ud – måske fordi de er røget ud af deres daglige rytme med at dyrke en aktivitet her i centret – måske fordi de er kommet i gang med noget andet, måske fordi de har følt sig utrygge ved at færdes  i store forsamlinger – ja der kan være mange forklaringer, og udfordringerne hermed er ikke kun noget vi har oplevet her i Grønnegadecentret – det har været helt generelt i rigtig mange foreninger.

En aktivitet der har været særlig hårdt ramt er motion hvor en hel del motionister desværre er sprunget fra  - de er heldigvis ved at vende tilbage hvilket vi er meget glade for.

Men de mange aflysninger vi var udsat for i 2020 og 2021, slap vi heldigvis for.

Bestyrelsen har i året der er gået haft nok at se til. Sådan skal det være i et aktivt center, hvor så mange aktiviteter og arrangementer gennemføres uge efter uge.

Vel er det ikke bestyrelsen der står bag alt – de er med i meget – men vi ved jo alle at uden de mange frivillige og tovholdere vil det ikke kunne lade sig gøre at drive Grønnegadecentret som vi kender det i dag.

Og så må vi bestemt heller ikke glemme centrets medarbejdere som vi har et rigtig godt samarbejde med.

Men midt i alle disse aktiviteter og arrangementer har bestyrelsen i året der er gået også arbejdet meget med interne organisatoriske problemstillinger. Det har bl. a. medført at bestyrelsen til dagens generalforsamling har udarbejdet forslag til nogle vedtægtsændringer som jeg senere vil gøre rede for når vi når dagsordenpunktet ”indkomne forsalg”.

Dog vil jeg allerede nu løfte sløret for at det handler om §§ 6,7 og 8 der vedrøre udvalg – generalforsamlingen og opstilling og valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne har som altid været præget af et meget stort engagement blandt alle i bestyrelsen – og herfra skal lyde en kæmpe tak til alle i bestyrelsen for et gigantisk ildsjælearbejde i det forløbne år.

Vi må glæde os over at der til stadighed er medlemmer der vil tage del i bestyrelsesarbejdet – der tæller meget mere end at møde op til de 11 bestyrelsesmøder. Det vil I komme til at høre mere om når udvalgsberetninger om lidt bliver aflagt som en del af bestyrelsens samlede beretning.

Som de fleste nok husker, blev 2. halvår 2021 præget af et hav af arrangementer med midler fra den såkaldte ensomhedspulje. Selvom det var sjovt, spændende, oplevelsesrigt og interessant håber vi faktisk ikke at det gentager sig – for det var med covid som afsender.

Ikke desto mindre lærte vi også meget af den periode – vi fik gode ideer og erfaringer som vi har videreført i 2022 fx fællesspisninger som er blevet noget af et tilløbsstykke og som vi har knyttet sammen med fredagsbaren 1 gang om måneden. Vi fik lov at overføre resten af de midler vi fik fra ensomhedspuljen som har været med til at finansiere fællesspisninger mm., og vi er i færd med at søge om fondsmidler der kan anvendes ifm  fællesspisninger fremover.

Vi har udarbejdet en rapport over alle de arrangementer vi gennemførte for midlerne fra ensomhedspuljen.

Er man interesseret i at genopfriske dem kan rapporten læses på vores hjemmeside

Grønnegadecentret har selvfølgelig udviklet sig på flere fronter gennem centrets nu 28 års eksistens.

De fysiske rammer har vores bevågenhed og som I nok kan huske fra sidste generalforsamling har værkstedet udarbejdet et oplæg om udvidelse af værkstedsfaciliteterne.

Et udbygningsprojekt af den størrelse kræver opbakning og godkendelse af kommunen og det er vi ikke lykkedes med endnu.

Dog er vi kommet lidt videre idet vi bl a har haft møde med formanden for livskraft  og omsorg Christina Torsholm hvor vi har fremlagt planer for værkstedsudvidelse, samt ønsker om udvidelse og bedre badefaciliteter i motionsområdet. Vi ansøgte om et beløb på kr. 300.000 til projektudarbejdelse ifm. kommunens budgetplanlægning men de blev ikke bevilget.

Vi presser stadig på m h t vores udbygningsplaner men er godt klar over at vi et eller andet sted indgår på linje med en lang række andre kommunale institutioner der ligeledes har ud - og ombygningsønsker.

Imidlertid er et andet og mindre økonomisk tungt projekt dukket op. Det drejer sig om ombygning af pavillonen uden for cafeen som vi ønsker indrettet til udestue i f m terrassen . Værkstedet har udarbejdet plan for ombygning  og indretning så det kan indgå i det ydre miljø på terrassen ved cafeen.. Der er søgt om midler i en række fonde og vi har en stor forventning om at kunne sætte projektet i gang i foråret med hjælp af frivillige og professionelle håndværkere. Her har Kommunen accepteret at betale en del af materialeomkostningerne

Et andet nærmest byggeprojekt vil jeg også nævne. Det drejer sig om opsætning af et nyt lærred – montering af nogle nye avancerede projektorer og justering af den eksisterende projektor.

Revygruppen ansøgte en fond om 40.000 til nyt lærred – det fik vi – men der var den lille udfordring af det ikke kunne hænges op på bagvæggen på grund af størrelsen.

Gode råd var dyre – værkstedet projekterede nye bæringer og fik dem fremstillet – så alt kunne monteres.

Stor tak til revyen – vores frivillige teknikere og ikke mindst værkstedet.

Udover de nye projektorer er der også blevet investeret i indkøb af 2 nye spot til lokale A.

På sidste års generalforsamling luftede vi planer for at afholde såkaldte uformelle medlemsmøder hvor man som medlem kan deltage og hvor der er lejlighed til på en afslappet måde at komme med ris og ros om Grønnegadecentrets drift og virke. Man må også meget gerne komme med gode ideer til bestyrelsen som der kan arbejdes videre med. Det første af den slags møder blev afholdt i september hvor vi bl a talte om ideer til om forandring af vores udearealer, fjernelse af hække for at åbne mere op og gøre vores aktiviteter synlige.

Bestyrelsen ser det som et must for centrets drift at være lydhør over for medlemmerne – frivillige og tovholdere.

Fra sidste års generalforsamling skal også nævnes at vi der fik tilslutning til at indføre en differentieret  deltagerpris for ikke medlemmer. Begrundelsen herfor var at vi ønsker at åbne mulighed for at flere ikke medlemmer får øje på GC og dermed motiveres til at melde sig ind. Merprisbetalingen kan så indgå til dækning af fællesudgifter.

På sidste års generalforsamling lovede bestyrelse også at se på mulighed for at nedsætte prisen for deltagelse på motionshold – men det har vi ikke af økonomiske årsager formået at efterleve p t idet der har været et markant fald i motionsindtægterne der umiddelbart ikke kan henføres til kontingentets størrelse – mere i retning af efterveer fra covidperioden. På generalforsamlingen var der ikke opbakning til at foretage medlems  kontingentforhøjelse som erstatning  for laver emotionskontingent.

Tovholdermødet i april gav gode idéer og god debat. som efterfølgende bl.a. har resulteret i at samle ”Råd og vejledning til nye tovholdere”, hvilket vi høre om senere under udvalgsberetningerne.

Succesen med det nye Åbent Hus koncept 2021 blev gentaget i sept. Alle sejl var sat til for at gøre dagen vellykket. Vejret var med os – og de ca. 400 gæster på dagen nød forfriskninger, grill pølser og musikalsk underholdning fra vores mange bands, orkestre og sanggrupper. Det blev en forrygende dag hvor centrets mange aktiviteter blev promoveret og mange nye medlemmer kom til.

En rigtig fin måde at vise os frem på for hele Hillerød – men også en helt igennem dejlig måde at mødes med andre medlemmer på tværs af aktiviteter. Åbent hus efter dette koncept er helt sikkert kommet for at blive. En arbejdsgruppe er allerede i gang med planlægning af dette års åbent hus for som alle ved, er der altid noget der kan gøres anderledes og bedre.

Ud over åbent hus er der året igennem mulighed for ikke- medlemmer at få en rundvisning og orientering den 2. onsdag i hver måned. Det er der mange der benytter sig af.

Gennem vores succesfulde Åbent Hus arrangementer – og når der foregår andre udendørs aktiviteter som fx motions arrangementer - har vi fået øje på at udendørsarealerne bør ændres og udvikles så en mere optimal udnyttelse kan foregå. Her tænker vi bl a på at få fjernet noget af den megen hæk der omkranser huset og tager plads og udsyn for mangt og meget.

Samarbejde, med eksterne.

Her vil jeg nævne samarbejdet med Hillerød kommune og med udvalget for omsorg og livskraft som vi henhører under.

I covid perioden har vi haft stor gavn af kommunens opbakning der dels har medført at vi i 2021 modtog   en tillægsbevilling på ca. 300.000 fra statens Corona pulje, og    i 1. kvt. 2022 modtog vi ligeledes et ekstra tilskud på ca. 102.000, - kr.

Ydermere har kommunen stået bag den ekstra rengøring der var en nødvendighed for at kunne åbne centret i Corona perioden – en rengøringsordning der stadig pågår dog i mindre omfang. Vi har modtaget rengøringstilskud så vi kan betale os for rengøring i stueplan og på toiletterne. Resten af centret bliver gjort rent af frivillige og brugerne af lokaler.

Udvalget for livskraft og omsorg har afholdt et af deres udvalgsmøder her i centret hvor vi har haft mulighed for at fremvise og fortælle om centrets drift og om vores udbygningsplaner.

Vi indgår også i samarbejde med ”Kom med” projektet der er et tværkommunalt samarbejde med fokus på motion for 60+ og vi er ligeledes med i f m kulturnat og byfest og vi bidrager med 2 af vores medlemmer til byens fællesskabsformidling.

Til orientering kan jeg oplyse at Hillerød Kommune for øjeblikket er i gang med en høring om P- pladser over hele byen – sikkert for at fremskaffe nogle flere.

Vi er blevet spurgt om vores nuværende P- ordninger og antal P-pladser – hvor mange vi har brug for etc. og så må vi se hvad der kommer ud af det.

Vi frygter en hel del at vi skal til at udstede licenser el.lign. til de pladser vi har til rådighed -

Vi har haft besøg af både Ballerup og Dragør kommune der har været forbi for at hente inspiration og gode ideer som kan komme deres 60+ borgere til gavn.

For nylig har vi startet op et samarbejde med Brohuset i Hillerød øst m h p at promovere Grønnegadecentret i det lokalområde.

Vi har stadig god dialog med ældresagen i Hillerød – bl.a. var vi fælles om at afholde et meget velbesøgt vælgermøde ifm folketingsvalget i november, hvorimod  torsdagsklubben og mandagsforedrag  som Ældresagen tidligere har afholdt her i huset  er flyttet til Støberihallen.

 

Fremtidsperspektiver.

Bestyrelsen har i dette år brugt megen tid på at tænke og ruste centrets fremtid i f t medlemsskare, økonomi og bestyrelsesarbejde.

Medlemmer

Ingen tvivl om at centrets fremtid står og falder med antal medlemmer. COVID perioden har været – og er stadig – en stor udfordring. Vi mistede en hel del medlemmer i perioden – men er heldigvis vokset igen så vi ved årets udgang kunne registrere 1485 medlemmer – tæt på samme antal som før Covid. Desværre er vi ved årets begyndelse ramt af en administrativ udfordring idet opkrævning af kontingent via PBS ikke kan lade sig gøre. I stedet skal der indbetales via girokonto hvilket vi kan forvente vil koste en hel del medlemmer desværre. Det er ikke noget vi er årsag til – det er kommunens system der er blevet ændret i år. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer hvis der er behov for hjælp og vejledning til indbetalingen.

For at deltage i grønnegadecentrets aktiviteter skal man være medlem. Sådan har det altid være og sådan er det stadig. For at blive medlem skal man være selvhjulpen 60+ borger i Hillerød Kommune eller førtidspensionist.

Det faktum at man absolut skal bo i Hillerød Kommune kan ind i mellem virke lige lovlig restriktivt, og vi har i dag også medlemmer der ikke bor i Hillerød – af forskellige historiske årsager.

Når vi ser på den nuværende medlemsskare, så er der faktisk 3,7 % af vores 1487 medlemmer der kommer fra andre kommuner, svarende til 55 medlemmer.

Vi oplever ind i mellem at der er borgere der ønsker medlemskab i Grønnegadecentret men som ikke er bosiddende i Hillerød og således må afvises. Det synes vi er ærgerligt og derfor har vi i bestyrelsen til hensigt at åbne op for at en vis andel  af vores medlemmer kan komme udenbys fra. Det vil vi søge om godkendelse til i udvalget for livskraft og omsorg der ser positivt på denne mulighed der jo reelt går ud på at skaffe flere medlemmer til GrønnegadeCentret.

Når det drejer sig om deltagelse i arrangementer er der som bekendt åbnet op for at ikke -medlemmer kan deltage for en merpris. Af forskellige årsager er dette ikke muligt i nogle tilfælde grundet særlige regler fx ifm filmforevisninger.

En ny og forenklet husorden er udarbejdet og ligger på vores hjemmeside – den er lige til at forstå og skræmmer ikke nye medlemmer når de læser den.

Økonomi

Som det vil fremgå senere ifm. fremlæggelse af centerbestyrelsens og centrets regnskab er der nogle økonomiske udfordringer som vi skal være opmærksomme på. Fx er vi meget afhængig af cafe indtægter – men når cafeen holder covid lukket er der ingen indtægt og det kan mærkes. Og ser vi på motionsindtægterne er de desværre også faldet ganske betydeligt.

Det påvirker GrønnegadeCentrets  regnskab i negativ retning tillige med færre indtægter fra lokaleudlejning.

Som forsøg på at bedre økonomien gennem flere indtægter indførtes en 10 % afgift på salg af produkter fra syhold mv. Det har bestyrelsen dog besluttet at afskaffe igen.

Et meget positiv tiltag vi er blevet dygtigere til, er at søge fonde. I 2022 har vi modtaget ca. 90.000, - kr. fra forskellige fonde til brug i forskellige indsatser og anskaffelser.

Vi må ikke blive afhængige af om vi opnår fondsmidler, men det er absolut noget der kommer centret til gavn og glæde når det lykkes.

Når vi omtaler den økonomiske situation, skal Grønnegadecentrets Venneforening også nævnes fordi de som sædvanlig har ydet et flot økonomisk tilskud på ikke mindre end 60.000,- kr. til bl.a. ombetrækning af vores stole ii ABC

Men vi er meget sårbare når indtægterne svigter. Vi skal som ansvarlig bestyrelse kunne handle og tage højde for den slags udsving. For at bedre den samlede økonomistyring har bestyrelsen derfor besluttet at der fremover skal udarbejdes budget – det har der ikke tidligere været gjort. Hensigten hermed er selvfølgelig at have redskaber til i god tid at kunne imødekomme de økonomiske udfordringer vi kan løbe ind i. Bestyrelsen har derfor forslag til en vedtægtsændring der handler om fremlæggelse af centerbestyrelsens budget.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har i den forløbne periode haft meget fokus på Grønnegadecentrets organisation. Hvordan er det at arbejdet som frivillig og tovholder – hvordan er det at være medlem? Hvordan går det med det gode værtskab som vi blev uddannet til at kunne varetage i 2021.

Disse spørgsmål har blandt andet mundet ud i en ”Håndbog for tovholder” som er et redskab man kan få gavn af som tovholder.

Bestyrelsen har på det seneste arbejdet på at  få overblik over de såkaldte foreninger der er aktører i centret og over de mange aktiviteter hvortil der er knyttet betaling ud over det almindelige medlemskab. Arbejdet hermed skal være med til at sikre klare og optimale  retningslinjer for alle vores aktiviteter i Grønnegadecentret.

Vi har også brugt tid på at granske hvilke opgaver der er forbundet med at være valgt til bestyrelsen som medlem eller suppleant.

Det kommer bag på de fleste nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter at bestyrelsesarbejdet er så omfattende som det rent faktisk er. Vi ved det er ensbetydende med at mange ikke lige frem føler trang til at give et nap med i bestyrelsesarbejdet.

Den kendsgerning har vi arbejdet med og har derfor udarbejdet forslag til vedtægtsændringer omhandlende § 6 udvalg og §8 opstilling og valg, som jeg vil gøre rede for når vi når til punkt  6 i dagsordenen.

 

Afslutning

Jeg vil slutte denne bestyrelsesberetning med ønske om at vi står foran et 2023 hvor vores medlemmer igen føler sig trygge ved at komme herhen og være en del af det særegne liv her i GrønnegadeCentret.

En stor tak til alle vores trofaste medlemmer der støtter op om GrønnegadeCentret– tak til frivillige og tovholdere på trods af jeres arbejdsbetingelser – tak til centrets medarbejdere for jeres utrættelige arbejde med den daglige drift  – tak til Grønnegadecentrets Venneforening og tak til bestyrelsen for jeres udholdenhed og optimisme i perioden.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen