Skip to main content

Formandens beretning 2016

 

Generalforsamling i GrønnegadeCentret 26.02. 2016 - Formands beretning.


Velkomst: God formiddag - På Centerbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen til den årlige generalforsamling i GrønnegadeCentrets brugerforening - en særlig velkomst til Sektionsleder Christian Blaase Johansen fra Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune - dejligt, at du også i år har fundet tid til at deltage.
Vi skal traditionen tro synge. I år er det igen en venlig påmindelse om det dejlige forår, der venter os "Med store undrende øjne/Jeg plukker fløjlsgræs og riddersporer. Højskolesangbogen nr. 122. I kan følge med på storlærred og på skærmene i Bellis og Clematis.
Sangen har Annette Nisbeth valgt. Igen i år vil Marianne Nørgaard glæde os ved at akkompagnere os på klaver. Mange tak, Marianne, Værsgo’, flyglet er dit!
Valg af dirigent: Centerbestyrelsen foreslår John Ibsø, formand for GCs Danseklub. Er der andre forslag?
Formandsberetning.
Indledning
Indledningsvis vil jeg bede forsamlingen rejse sig op, så vi sammen ved et øjebliks stille stund kan mindes de medlemmer, vi har mistet inden for det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vore tanker.
Tak.
Det er en glæde at se et så stort fremmøde – Det vidner om et stort engagement blandt jer medlemmer og en vilje til at tage medansvar i vore bestræbelser på altid at være på forkant i de forhold, der vedrører vort område.
Vi bestræber os på at holde os inden for en tidsramme på 2 til 2½ time.
Mit navn er Poul Christiansen. Jeg har været formand i 2 år og i alt været med i bestyrelsen i 4 år.

Centerbestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde
Jeg vil - for god ordens skyld – indledningsvis kort beskrive bestyrelsen og opridse regler og ansvar for dens arbejde.
Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Et bestyrelsesmedlem vælges for to år, en suppleant for et år. Der er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år. Herved sikres sammenhæng i bestyrelsesarbejdet. Vi skal med andre ord i dag / i år vælge 4 bestyrelsesmed-lemmer og 2 suppleanter.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig d.v.s. vælger formand, næstformand og kasserer. Derefter fordeles udvalgsansvar. Hvert bestyrelsesmed-lem - også suppleanterne - har deres selvstændige ansvarsområde.
Bestyrelsesmøderne afholdes normalt den første torsdag i måneden.
I bestyrelsesmøderne deltager desuden Centerlederen, en repræsentant fra Ældrerådet samt en referent. Ældrerådsrepræsentanten er nu formanden for dette, Birgit Vejby.
I 2015 har der ikke været møder i juli, hvor Centret og vi holder sommerferie. Mødetiden er fra 10 til 12.30 med efterfølgende fælles frokost, som bestyrelsesmedlemmerne naturligvis selv betaler!!.
Der har været afholdt 11 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dette ekstraordinære bestyrelsesmøde fandt sted d. 16. november 2015, netop på grund af den momssag, som jeg senere vil vende tilbage til.
Bestyrelsesmedlemmerne bærer i lighed med frivillige på job i Centret navneskilt. Bestyrelsesarbejdet har også i 2015 været karakteriseret ved et særdeles godt, konstruktivt samarbejdsklima og et stort engagement. Det har siden sidste generalforsamling i februar 2015 været et fantastisk hold og jeg vil benytte denne lejlighed til at udtrykke en varm tak til alle i bestyrelsen og deltagere i møderne for veludført arbejde og stor indsats.

Overblik over året 2015 i GrønnegadeCentret - overskrifter og temaer
Jeg vil forsøge at tegne de store linjer om året 2015. Nogle ting nævner jeg blot overskriftsmæssigt, idet de enkelte udvalg efterfølgende vil aflægge en kort beretning, hvilket er jeres bevis på, at bestyrelsen udfører et holdarbejde, som jeg netop nævnte, fungerer ganske upåklageligt.
2015 har overordnet været et rigtigt godt år med stor mangfoldighed af aktiviteter og fornyelser, men også med udfordringer - og lad os straks se på de rigtigt store udfordringer:
P-pladser og busforbindelse omkring GrønnegadeCentret: Dette område eller disse sager optager - naturligt nok - sindene meget. Især de akutte P-plads-problemer. Derfor vil jeg give en kort status: Vi rettede i november 2013 henvendelse til Hillerød Kommune efter at en bagbo til den store P-plads havde gjort opmærksom på mulige forestående ændringer. Vi har siden da manglet 42 P-pladser. Vi bad derfor dengang om akut anvisning af - lovmedholdelige P-muligheder på veje eller blot rimelige p-pladser omkring GC - på kort sigt - og vi har nu i mere end 2 år været i tæt og intens dialog med både borgmester og kommunens Vej og Park-afdeling, for så vidt angår både parkering og fremkommelighed på den lange bane.
Adgangen eller tilgængeligheden for alle medlemmer til GrønnegadeCentret er alfa og omega for Centrets liv og udvikling - præcis som det gælder kommunens egne institutioner og bygninger. Kunne man forestille sig tilsvarende håbløse adgangs- og parkeringsforhold ved Rådhuset ved Trollesminde.
Vi må erkende, at parkeringsforholdene stadig er uudholdelige – både for os, men sandelig også for lodsejerne omkring Centret eller for den sags skyld for Hørkram-chaufføren, som dagligt udfordres ved varelevering til centret.
Kommunen har nu også tabt tålmodigheden med sælger fsv. angår omtalte grundstykke og har sat sælger stolen for døren med en ultimativ frist til 1. marts 2016 for endelig afklaring.
Vi har med denne sag fået bekræftet, at sager trækker ud, når mange instanser og beslutningstagere inddrages og især, når der ikke er enighed blandt den ene parts beslutningstagere – og lad mig pointere. Det er IKKE kommunen, som netop utrætteligt har arbejdet for os.
Vi forsøger efter 28 måneders sagsforløb stadig og meget mod vores vilje at væbne os med tålmod, at være loyal få dage endnu.

Den næste store alvorlige sag og måske den, der har påvirket og belastet os mest er:

Kontingentforhøjelse og prisstigninger i caféen.
En revurdering af kommuners mellemværende på skatteområdet, nærmere bestemt kommuners momsmellemværende med staten, fik for Hillerød kommune og os den meget beklagelige konsekvens, at vi blev gjort opmærksom på, at vi er moms-pligtige og skal afregne moms eller fortjeneste ved mersalg, som det formuleres i loven. For os betyder det indtægter ved reklamesalg, som ikke volder de store problemer, da vore annoncører er bekendt med dette og – langt mere problematisk – alt øvrigt salg, dog begrænset til salg i caféen, men det er sandelig også slemt nok.
Hillerød Kommune er blevet pålagt at afregne moms 3 år tilbage. Kommunen erkender, at VI er uden skyld i dette. Derfor har kommunen måttet erlægge moms for 2012, 2013 og 2014 og i yderligere erkendelse af, at vi som Center, da vi først fik denne beklagelige men ikke uvæsentlige nyhed primo november 2015, ikke har jordisk mulighed for at kunne betale moms for 2015, så har kommunen også betalt moms for 2015– ca. 200.000 kr.. Det ville simpelthen – undskyld udtrykket – have smadret vort budget, vores økonomi og til dato flotte regnskab.
Til gengæld er vi blevet pålagt at komme med en indstilling til, hvorledes vi selv kan skaffe kr. 210.000, som vil være momsbeløbet for det budgetterede cafésalg i 2016. Det var- og er ikke til diskussion. Vi SKAL selv betale. Vi kan ikke bare sige nej. Vi skal altså finde dækning for en øget driftsomkostning på kr. 210.000. Basta!
Det var ikke så rare dage i starten af november og indtil for ganske nylig. Lad det være sagt med det samme: Det er ikke den mest spændende opgave jeres brugerforeningsbestyrelse har haft. Jeg måtte nemlig med meget kort varsel indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16. november sidste år. Der blev tænkt. De blev regnet. Der blev diskuteret. Konklusionen blev:
For at belaste det enkeltes medlems økonomi mindst muligt og for stadig at kunne tilbyde en café-ordning, som økonomisk er bæredygtig, måtte bestyrelsen og centerledelsen efter lange sonderinger og beregninger træffe den vanskelige beslutning, at lade medlemskontingentet stige med kr. 100,- til kr. 350,- og foretage moderate stigninger på visse varer i caféen.
Lad mig begrunde denne beslutning:
Kontingentbetaling er ikke omfattet af momsloven – der skal altså IKKE betales moms af kontingentet - i modsætning til salg af varer, på hvilke en prisstigning på en given vare yderligere udløser moms af selve prisstigningen.
Med andre ord vil en stigning på en kop kaffe på kr. 2,00 udløse yderligere 0,50 i moms. Prisen skal da hæves med kr. 2,50.
Hvis vi udelukkende lod cafésalget bære vores forøgelse i driftsomkostningerne på kr. 210.000, skulle priserne stige med i alt kr. 262.500,- eller lidt mere jordnært: priserne skulle hæves mere end 40% . Tænk lige på jeres køb i caféen. Et køb på kr. 20,- blev pludseligt til næsten kr. 30,-. Vel at mærke hver gang I handler i caféen.
Den moderate prisforhøjelse på cafépriserne, som meget snart introduceres vil indbringe ca. 60.00 kr. og kontingentforhøjelsen 150.000 kr.
Hvorfor kontingentforhøjelse? Vi har jo betalt for at komme her med 250,00 kr.
Dér er vi nødt til at sige. Selv om man, undskyld mit ordvalg, ”bare kommer her” og det er jo helt legalt og naturligt for mange af os – altså ikke køber noget, så bruger man alligevel sin del af driftsomkostningerne. Det ER helt legalt at gå på toilettet, naturligvis. Det er helt ok at tage et glas vand. Man kan heller ikke undgå at bruge en serviet, men det koster og vore omkostninger, som nu er steget, må nødvendigvis fordeles.
Jeg tror, der er stor forståelse for det det. Tak .
-men nu til noget mere glædeligt
Busser
Hvad angår busforbindelser har vi nu i ét år kunnet glædet os over, at de mange møder og bestyrelsens vedholdenhed har resulteret i et nyt stoppested – Stutmestervej - som fungerer fint til glæde for vore medlemmer. Det har vist sig at være en oplagt forbedring af fremkommeligheden til Centret.
Bussen, linie 302, vores egen særbusordning, holder stadig udenfor Centret. Vi gjorde tidligere opmærksom på dette, men har ikke fået svar om dens skæbne, så den har vi endnu glæde af. Jeg må erkende at bestyrelsen ikke har været så ihærdig med at få den fjernet.
Sagen er dog ikke slut, for med hensyn til det nye stoppested – Stutmestervej - mener vi nemlig, at et fodgængerfelt på Frederiksværksgade bør etableres for yderligere sikring af vore medlemmer og andre brugere i øvrigt. Og et læskur synes vi da også er et rimeligt ønske. Tænk blot på et lidt uvenligere vejrlig end det, vi heldigvis har oplevet denne vinter.
Lad mig fortsætte med det glædelige, såsom:
Nyskabelser og forbedringer:
I en periode på 3 år har vi anskaffet lydanlæg, storlærred og projektor. Vi har fået storskærme, så alle kan se i både Anemone, Bellis og Clematis. Der blev også råd til et videokamera og diverse videoudstyr. Vi har fået en velfungerende scene og sidste år udvidede vi de tekniske installationer med et meget professionelt scenelys.
Vi ER ikke en filial af Skuespilhuset i København, men jeg synes ærligt talt, at vi er ganske godt kørende.
Sidst, men ikke mindst har vi anskaffet nye info-skærme – et helt nyt kapital på informationsområdet - som, når disse om meget kort tid er operationelle, vi venter os meget af.
Lad mig derfor takke alle, der har bidraget både økonomisk og praktisk for at disse nyanskaffelser er gjort mulige.

Særlige begivenhede i året:
I marts 2015 fejrede vi vort Centers 20-års jubilæum. En herlig uge, hvor vi satte alle sejl til. Vi beviste, hvad sammenhold og stort engagement kan føre til. Den nedsatte styregruppe holdt mange tråde samlet og vi oplevede et center i festdragt med blandt andet en rigtigt fødselsdag med besøg og aktiv deltagelse af mange honoratiores og et Åbent Hus-arrangement, som blev afviklet med stor succes.
Det blev fornøjelige dage. Vi nød dem. Alle havde lyst til at fejre centrets fødselsdag.
Jeg tør godt nu afsløre, at styregruppen i sin beruselse over den stemning, der spontant opstod under tilrettelæggelsen, havde planer om en stor fødselsdagsfest, ligesom frivilligfesten, bare meget større som det endelige festfyrværkeri, en kulmination fredag aften. Der var gudskelov én fornuftig person i styregruppen, som tillod sig at sige:
Tror I virkelig, at der er mere krudt tilbage fredag aften, efter at vi alle har været på i flere dage. Ikke mindst alle de frivillige, som har ligget vandret for at dække borde, rydde af, gøre rent, lave mere mad og tror I overhovedet, at vore medlemmer har lyst og energi til at feste fredag aften efter en lang uge med mange aktiviteter.
Nej, vel?
Hvor var det kloge ord og vi lyttede alle.
Derfor blev frivilligfesten – som vi holdt d. 22. august – noget lidt ud over det sædvanlige. Vi fandt stemningen fra fødselsdagene frem og fejrede årets store lønningsdag. Og det var vi ærligt talt gode til. Der var flot underholdning. En fantastisk stemning og traktementet var udsøgt.
Det blev en perfekt lønningsdag. Jeg konstaterede i hvert fald, at alle hævede både deres løn, deres overarbejdsbetaling og feriepenge ved den lejlighed. Sådan skal det være. Det er sådan, vi afregner og det er fuldt fortjent.
I kommunens årlige Frivilligdag-arrangement d. 25. september, som blev afviklet som en Frivilligbørs, var vi også til stede med en stand, som fortæller borgere, hvad vi kan og hvorfor vi fra GrønnegadeCentret er så unikke.
Der blev ved den lejlighed taget initiativ til at vurdere mulighederne at inddrage FrivilligCentret i et tættere samarbejde med os og øvrige institutioner i kommunen. Emner som eksempelvis patientforening og problematikker vedrørende bisidder-rollen blev fremført som værdige sager til opfølgning.
D. 27. august havde vi besøg af Kastanjehaven fra Åbenrå. Vores venskabs-institution , der som vores skal skabe gode rammer for seniorer, idet de dog også har til opgave at betjene mere plejekrævende borgere. De mødte op med 8 personer fra bestyrelse og personale til en god erfarings- og meningsudveksling. Disse arrangementer, fælles møder er rigtig symbiose – som er et fint ord for det at have gensidig gavn af hinanden – og det er i den ånd og med den indfaldsvinkel vi mødes hvert år hos hinanden. Et rigtigt godt initiativ, som vi gør alt for at bevare.
Ved kommunens årlige Velkomstmøde for nye borgere var vi igen repræsenteret Vores tidligere kritik af kommunens manglende- eller i det mindste begrænsede information om tilbud til nye ældre borgere er nu blevet gjort til skamme. Vi oplevede, at borgmesteren personligt og med ægte begejstring og stolthed brugte flere minutter på netop os som et fantastisk fristed for aktive selvhjulpne seniorer. Kommunens stærkt forbedrede information også på dens hjemmeside kan vi være godt tilfredse med.
Hovedprincipper og Husorden.
De gamle hovedprincipper fra 2007 er blevet revideret. Det er i praksis foregået ved, at vi har omskrevet særlige punkter og gjort dem mere tidssvarende. Hovedprincipper er at betragte som vores samarbejdsaftale med- og vores forpligtelse overfor kommunen med os som kommunalt forankret institution. Det vedrører en beskrivelse, en definition af formål, målgruppe, økonomi, ejerforhold- og drift, centerlederens ansvar, personaleforhold for frivillige medarbejdere, brugerstyring, ansvar og aktiviteter, husorden mv.
Disse hovedprincipper er nu godkendt i relevante politiske udvalg og i disse dage viderebragt til byrådet for endelig godkendelse. Dette vurderer jeg, er en formalitet.
I forbindelse med de nye hovedprincipper er der ligeledes udarbejdet en husorden omhandlende adfærd, alkoholpolitik, tobaksrygning, benyttelse af- og aflevering af lokaler, forplejningsbestemmelser og benyttelse af centrets café.
(En husorden blev pludselig en nødvendighed, da vi blev bebrejdet, at vi ikke havde en sådan. Jeg ønsker ikke at fornærme nogen ed at sige, at det havde Vorherre tidligere heller ikke behov for, troede han, indtil enkelte af os ikke længere efterlevede almindelige regler for sameksistens, hvorefter det blev nødvendigt at skrive de 10 bud. Således også hos os. Nu er ingen i tvivl om, hvordan vi skal opføre os her på stedet og alle er tilfredse med, at disse regler er nedfældet.
Fremtiden:
-kan vi som bekendt ikke spå om, men bestyrelsen forsøger alligevel at kigge ind i fremtiden – at gøre sig tanker om fremtiden, at arbejde med tanker om, hvordan Centret og vi ser ud om 1 år, om 2 år. om 5 år og med endnu længere tidshorisont.
Vi ønsker på den måde at være forberedt på, hvad der venter os og ikke mindst, have indflydelse på, ja, direkte planlægge, hvad der skal ske med os og vort Center.
Det sker på en årlig seminardag, hvor bestyrelsen og Bente og hele hendes personale trækker sig tilbage, forlader huset, for at få arbejdsro.
Hvert år udvælges nogle emner. I år blev overskriften:
- Hvordan klarer vi et øget antal nye (indslusning, åbningstider, fysiske rammer)
- Ældres behov for netværk ( forebyggelse, livskvalitet, kultur, tryghed)
- Teknologisk udvikling
- GrønnegadeCentrets økonomiske fundament, driftsbudget og vilkår.
Det fandt i år sted d.30. oktober og emnerne behandles i 4 arbejdsgrupper, som allerede samme dag rapporterer foreløbigt og efterfølgende på 3 – 4 opfølgningsmøder i løbet af 2016 kommer med endelige konklusioner som grundlag for vort videre virke.
Disse seminarer tages virkeligt seriøst. Der hersker en utrolig korpsånd, der udvises en fantastisk arbejdsiver og der arbejdes intenst med at få vendt hver en sten.
Vi er altid spændte på resultatet. Indtil videre har vi høstet megen frugt af vore bestræbelser fra tidligere seminarer.

Samarbejde ind- og udadtil :
Bestyrelsen vil gerne takke Støtteforeningen " GrønnegadeCentrets Venner" for den ihærdige indsats, den yder på den økonomiske front, men også i form af de store oplevelser som "Vennernes" arrangementer bibringer GCs medlemmer. Bestyrelserne i Venneforeningen og Brugerforeningen har i den forgangne periode yderligere over for hinanden markeret, hvordan vi står sammen omkring GrønnegadeCentrets fortsatte udvikling. Vi kan kun opfordre endnu flere til at melde sig ind i støtteforeningen og deltage i Venneforeningens generalforsamling i næste måned..
Også stor tak til Dansk Røde Kors for imødekommenhed omkring afholdelse af flere instruktionsmøder omkring hjerte - lunge - redning og brug af hjertestarter.
Et instruktionsmøde, som bestyrelse har krævet, bliver obligatorisk for ALLE frivillige. Det er ganske enkelt et must, at vi alle kan træde til og yde førstehjælp, når det kræves. Det næste møde afholdes allerede på tirsdag d. 1. marts. Mød op. Lær noget livsvigtigt.
Her vil jeg afslutte min del af beretningen, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2015.
Ved afslutningen af generalforsamlingen vil jeg anmode dirigenten om ordet for afrundende bemærkninger.

AFSLUTNING Den kultur - det miljø - den særlige stemning eller ånd, som vore gæster/ besøgende mærker og betages af, opstår ikke fra den ene dag til den anden. Den er sået, passet og plejet af samspillet mellem de personer, der er kommet her gennem nu snart 20 år. Centerlederne Birgit Stofberg og Bente Most samt øvrige ansatte i GC har i disse år inspireret til et samarbejde med alle de frivillige, med tovholdere og skiftende bestyrelser samt hele den store medlemsskare.
Vi skal fortsætte de gode takter og til stadighed sige og tænke:
HVAD KAN OGSÅ JEG GØRE FOR GRØNNEGADECENTRET - hvad kan jeg bidrage med til dette righoldige fællesskab.
EN VARM TAK TIL ALLE - det gælder medarbejdere: Bente, Annette, Lone og Jytte, alle frivillige, alle tovholdere - ja alle medlemmer og venner – TAK FOR INDSATSEN I 2015.
Tak til dirigenten, John Ibsø for ledelse af generalforsamlingen og fornem power point-præsentation.
Lad os slutte denne dag af med sammen at synge nr. 266. i Højskolesangbogen. Det får i også på storlærred og skærmene i Bellis og Clematis.

Tak for i dag. Kom godt hjem.

Poul Christiansen, formand 26.02.2016

Tilbage til toppen