Skip to main content

Generalforsamling formandsberetning 2018

Generalforsamling i GrønnegadeCentret 23.02. 2018  - Formandsberetning.

Velkomst:  God formiddag  -  På Centerbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen til den årlige generalforsamling i GrønnegadeCentrets brugerforening - en særlig velkomst til Christian Blaase Johansen fra Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune - dejligt,  at du også i år har fundet tid til at deltage.

Vi skal traditionen tro synge. I år er det igen en venlig påmindelse om det dejlige forår, der venter os  "Det er i dag et vejr – et solskinsvejr –skrevet af Ludvig Holstein i 1903 i samlingen ”Digte”. Det er i Højskolesangbogen nr. 266, men igen i år sparer vi dog sangbøgerne på bordene, for I kan følge med på storlærred og på skærmene i Bellis og Clematis.  

Igen i år vil Marianne Nørgaard glæde os ved at akkompagnere os på klaver.  Marianne siger aldrig nej. Lige nu leder hun stolegymnastik et andet sted her i huset, men det forhindret da ikke Marianne i at hjælpe os. En rigtig frivillig! Mange tak, Marianne.

Værsgo’, flyglet er dit – vi er klar til dit akkompagnement!

…….”Det er i dag et vejr” afsynges i fællesskab…..

Valg af dirigent: I henhold til vedtægten og i overensstemmelse med dagsordenen for denne generalforsamling skal vi vælge en dirigent, som kan lede denne.

Centerbestyrelsen har tidligere år kunnet glæde sig over suveræn ledelse af generalforsamlingen, når John Ibsø har påtaget sig dirigentrollen. Derfor foreslår bestyrelsen med stor fortrøstning og traditionen tro John Ibsø.

Jeg skal høre, om der er andre forslag?

Formandsberetning.

Indledningsvis vil jeg fastholde en kær og vigtigt tradition her i centret ved den årlige generalforsamling ved at bede forsamlingen rejse sig op, så vi sammen ved et øjebliks stille stund kan mindes de medlemmer, vi har mistet inden for det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vore tanker.   

Jeg beder om et øjebliks stille stund…………….Tak.

Det er en glæde at se dette massive fremmøde – Det vidner om et stort engagement  blandt jer medlemmer og en vilje til at tage medansvar for Centret i vore fælles  bestræbelser på altid at være på forkant i de forhold, der vedrører vort område.  

Vi bestræber os på i dag at holde os inden for en tidsramme på 2 til 2½ time.

Mit navn er Poul Christiansen. Jeg har været formand i 4 år og i alt været med i bestyrelsen i 6 år.

Centerbestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde

Jeg vil - for god ordens skyld og af hensyn til nye medlemmer – indledningsvis kort  beskrive bestyrelsen og opridse regler og ansvar for dens arbejde.                                                                                                                           
Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.                                                    
Et bestyrelsesmedlem vælges for to år, en suppleant for et år.  Der er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år. Herved sikres sammenhæng i bestyrelsesarbejdet.  Vi skal med andre ord i år, altså i dag vælge 4 bestyrelsesmed-lemmer og 2 suppleanter.

Umiddelbart efter  generalforsamlingen  - det er faktisk i dag kl. ca. 13.00 - konstituerer bestyrelsen sig d.v.s. vælger formand, næstformand og kasserer. Derefter fordeles udvalgsansvar. Hvert bestyrelsesmedlem - også suppleanterne - har deres selvstændige ansvarsområde – vi kalder det et kommissorium.  
Bestyrelsesmøderne afholdes normalt den første torsdag i måneden.
I bestyrelsesmøderne deltager desuden Centerlederen, en repræsentant fra Ældrerådet samt en referent. Ældrerådsrepræsentanten er formanden for dette, Birgit Vejby,  som netop har påtaget sig en ny valgperiode.
I 2017 har der ikke været møder i juli, hvor Centret og vi holder sommerferie.  Mødetiden er fra 10 til 12.30 med efterfølgende fælles frokost, som – og det er vigtigt for mig at nævne - bestyrelsesmedlemmerne naturligvis selv betaler!!

Der har været afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Vi har i perioden ikke haft behov for at indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Ejheller har der været behov for at indkalde forretningsudvalget, som i øvrigt består af formand , næstformand, kasserer og centerleder.                             

Bestyrelsesarbejdet har også i 2017 været karakteriseret ved et særdeles godt, konstruktivt samarbejdsklima og et stort  engagement. Det har siden sidste generalforsamling d. 24. februar 2017 været et fantastisk hold og jeg vil benytte denne lejlighed til at udtrykke en varm tak til alle i bestyrelsen  - også suppleanterne - og øvrige deltagere i møderne for veludført arbejde og stor indsats - en meget stor indsats. Jeg vil tillade mig at sige, at den herskende ånd i bestyrelsen, det at løfte i flok, eller : Én for alle – alle for én, er en bekræftelse af vort helt unikke koncept her i Centret blandt frivillige, nemlig at ”har jeg påtaget mig en opgave, så skal jeg også gøre mit yderste for at løse den”.

Overblik over året 2017 i GrønnegadeCentret - overskrifter og temaer

Jeg vil forsøge at tegne de store linjer om året 2017.  Nogle ting nævner jeg blot overskriftsmæssigt, idet de enkelte udvalg efterfølgende vil aflægge en kort beretning, hvilket er jeres bevis på og en bekræftelse på det, jeg netop udtrykte. Nemlig at bestyrelsen udfører et holdarbejde, som fungerer- og har fungeret ganske upåklageligt.

2017 har overordnet været et rigtigt godt år med stor mangfoldighed af aktiviteter og fornyelser, men også med udfordringer - og lad os straks se på den rigtigt store udfordring, som nu i mere end 4 år har voldt os stort besvær:

P-pladser omkring  GrønnegadeCentret:                                                  
Ja, nu MÅ jeg bringe den frem igen. Denne sag – de akutte P-plads-problemer optager - naturligt nok – stadigt sindene meget og det vel at mærke på 5. år.  
Lad mig give en kort status: Vi rettede i november 2013 henvendelse til Hillerød Kommune  efter at en bagbo til den store P-plads på Skolegade havde gjort opmærksom på mulige forestående ændringer. Vi mistede da og har siden  manglet 42 P-pladser. Vi bad derfor dengang om akut  anvisning af - lovmedholdelige P-muligheder på veje eller blot rimelige p-pladser omkring GC - på kort sigt -  og vi har nu i en arbejdsgruppe i mere end 4 år været i tæt og hyppig dialog med både politikere og især nu tidligere borgmester Dorte Meldgaard samt kommunens Vej og Park-afdeling, for så vidt angår parkering  på langt sigt.  
Vi må erkende, at parkeringsforholdene stadig ikke er tilfredsstillende – både for os, men sandelig også for lodsejerne omkring Centret.
Netop lodsejerne i området – vore naboer – følte vi os nødsaget til at inddrage i marts 2017.
Af to grunde: for det første var det vigtigt for os at orientere dem om vore problemer med parkeringsforholdene i  området gennem 4 år. Parkeringsforhold, som vi var helt klar over også havde påvirket dem i perioden. Man kan sige, at vi fandt det rigtigt at undskylde for de ulemper, vi havde påført vore naboer og forsøge at gøre rede for årsagerne til de væsentligt ændrede parkeringsforhold.
For det andet var det vigtigt for os at høre vore naboers opfattelse af situationen.
Vi indkaldte derfor til et beboermøde – vi kaldte det også en nabohøring – og var meget spændte på, om nogen overhovedet ville deltage.
Vi blev glædeligt overraskede. Der var stor deltagelse. Vi vil kalde et en succes.  Vi lyttede til de problemer, som DE kunne fortælle, at de stod overfor, men vi blev sandelig også mødt med forståelse og velvilje til at hjælpe.
Det har lært os, at vi måske fremover i langt støre omfang skal inddrage eller idet mindste orientere vore naboer om forhold, som berører og måske påvirker dem og deres hverdag.
Lad mig nævne bare ét bevis på deres velvilje, som vi  ser dagligt, idet vore naboer på den anden side af Grønnegade - på Grønneager midlertidigt har tilbudt os 8 pladser i dagtimerne på hverdage. Dette er markeret ved tydelig skiltning og det er vi meget taknemmeligt for, for de bliver sandelig brugt flittigt. Jeg henstiller på det kraftigste, at vi overholder spilleregler og KUN benytter de 8 pladser og IKKE lader os friste til at tage de øvrige pladser i brug. Vi MÅ ikke misbruge denne udstrakte hånd fra naboen på Grønneager.
Der er sandelig også sket mere i sagen om de forringede parkeringsforhold. Vi inddrog i august kommunens Vej og Park-afdeling og vort lokale politi på et indledende møde, på hvilket vi klart gjorde opmærksom på forholdene og kom med forslag til løsninger.
Vi blev glædeligt overraskede. For efter 4 års dødvande, vil jeg kalde det, blev vi mødt med forståelse fra både politi og kommune og vi blev præsenteret for konstruktive løsningsforslag og en realistisk plan for iværksættelse at tiltag.
Lad mig koge dette ned til blot at nævne, at vi allerede i slutningen af 2017 fik anvist 5 nye parkeringspladser her ud for køkkenet, som blev etableret i en hast og bliver flittigt brugt allerede.
På vores egen parcel  - pladserne herude og de tilsvarende pladser på Jensensvej 8 tilhører os, hvilket meget snart vil blive meddelt lejere på hhv. Grønnegade 13 og på Jensensvej 8 og også tydeliggjort med skiltning.
I løbet af 1. halvår 2018 vil det også med skiltning og kantstensmarkering både på Grønnegade og på Jensensvej tydeligt fremgå, hvor- og på hvilken måde parkering er lovlig. Dette løfte er givet af vort lokale politi i samarbejde med kommunens egne repræsentanter.
Vi er meget glade for den pludseligt positive udvikling i parkeringssagen.
I erkendelse af, at kommunen med hensyn til tilbagekøb af tidligere pladser har måttet opgive dette, meddelte borgmester Dorte Meldgaard os imidlertid, at vi var i vores gode ret til at indgive høringssvar i sagen, således at dette kunne indgå ved behandling af kommunens økonomibudget for perioden henholdsvis 2017 – 2020 og perioden 2018 til 2021.
Det HAR vi gjort, idet vi ønskede dette og et andet for os vigtigt forhold taget med i budgetlægningen: Vi har for det første indstillet, at der afsættes midler til de nødlidende parkeringsforhold.  De forbedringer, jeg netop omtalte for et øjeblik siden, skal således ses uafhængigt af dette.    

For det andet, har vi i høringssvaret indgivet ønske om, at der afsættes midler til energibesparende foranstaltninger ved renovering af GrønnegadeCentret som kommunal bygning.

Det sidste ikke mindst, fordi kommunen på varme- og energiområdet allerede HAR foretaget sådanne initiativer på bestående bygninger i kommunen – at føre såkaldt grøn politik.

I et svar, som vi betragter som foreløbigt, har kommunen imidlertid for længst svaret, at det vil være forbundet alt for store omkostninger i netop vort tilfælde. Bygningens beskaffenhed og stand taget i betragtning.  

Vi stiller os ikke tilfreds med dette svar – det kan jo tænkes, at vi også kender eksperter på dette område – ligesom det jo også er vigtigt at bemærke sig, i hvilken retning politiske vinde blæser. Derfor forfølger vi denne energisag.

De sidste par måneder har vi desuden alle kunnet mærke, at kommunen her har været i gang med at indkøre et nyt ventilationsanlæg og ny varmestyring. Det har afstedkommet spændende temperatursvingninger, gloende varme radiatorer mm. Vi kan godt blive enige om, at det vist ikke er helt på plads med indkøringen, men vi må væbne os med tålmodighed og håbe, at der også på dette punkt bliver rart at være.

En ny sag – brugerundersøgelsen, som vi ulejligede jer med sidste år fra medio januar og ni uger frem, da i dagligt i perioden skulle ”trække et nummer”, hver gang I gik ind ad dørene i Centret på vej til en aktivitet.

Dette  - altså jeres besvarelser er nu blevet bearbejdet indgår nu i et vægtigt statistisk materiale og resultatet af denne undersøgelse er nu dokumentation for, hvorledes og hvornår Centret bruges nu og hvad Centret fremover tænkes brugt ud fra jeres egne ønsker, som fremgår af jeres besvarelser.

Vi har yderligere holdt dette op mod en befolkningstilvækstanalyse - altså et tal for, hvor meget befolkningstallet vokser i Hillerød. Denne analyse har Hillerød Kommune  udarbejdet. Vi kan således fortælle jer, hvad I ønsker, Centret skal bruges til og vi kan fortælle kommunen om disse ønsker kan rummes i det hus, vi i dag bruger – om vi kan vær her – eller alternative løsninger skal findes. Også her har vi forslag klar.

En anden sag, som bestyrelsen har taget op i året, er spørgsmålet om forsikring af frivillige. I perioden har der været en sag – af fortrolighedshensyn kan jeg ikke komme nærmere ind på det – men vi har bedt kommunen gøre rede for, hvilke regler, der gælder for os  her i Centret og på hvilket grundlag, sager afgøres .

Da sagen skal løses landspolitisk som generel lovgivning på området, har kommunen besluttet at afvente denne sags udfald på borgen. Der foreligger nu et lovforslag til straksbeslutning, hvorefter Hillerød Kommune kan færdiggøre sagen om forsikring for frivillige i kommunens institutioner. På grund af det for nylig afviklede  kommunevalg blev sagen henlagt til behandling i det nye byråd. Vi holder fast i sagen og rykker snarest for en hurtigt afklaring.   

Nyskabelser, nyanskaffelser og forbedringer:  

Hvis jeg nu siger, at der ikke er sket nyanskaffelser og forbedringer i 2016 og 2017, så gør jeg mig skyldig i en uretfærdighed. For er et nyt køkken da ikke en væsentlig nyanskaffelse?  

Det nye køkken er nu fuldt indkørt. Det har skullet stå sin prøve ved mange store- og særlige arrangementer og vi må sige, at det fungerer optimalt og meget tilfredsstillende for alle, der både direkte- og indirekte er beskæftiget i køkkenet. Nye rutiner er taget i anvendelse og det er vores opfattelse, at ”vi er godt kørende” med det flotte køkken, som i øvrigt igen og igen bliver beundret af gæster.  

Tak til alle involverede og direkte beskæftigede frivillige for en strålende holdmoral, en tålmodighed indtil alt var kørt ind og et sammenhold og en vilje til altid at løse opgaver på bedste måde.  

I sidste års beretning nævnte jeg, at vi har fået nye flotte markiser, skænket af Venneforeningen og der er købt nye terrassemøbler, som jeres brugerforenings-bestyrelse også fandt penge til.

For nylig er der monteret nye gardiner i Anemone, Bellis og Clematis på vinduessiden og inden længe vil der ud mod mellemgangen her også blive opsat nye gardiner og i løbet af ganske få uger vil lokaler her i stueetagen og også på 1. sal blive udstyret med nye gardiner.

De gamle gardiner er fra 1995, da centret blev bygget, så jeg må sige, at det er godt holdt – 23 år, men gardinerne trængte ærligt talt til en udskiftning. På en anden side kan hverken komunenen eller andre bebrejde os, at vi bare køber ind og skifter ud. Det er vigtigt også at slå fast, at vi selv betaler. Således er det igen ”vore egne penge”, der bruges, skaffet ved indtægter fra vores arrangementer og foredrag mv.

En beslutning, som bestyrelsen traf for nylig, fordi vort mål netop ikke er at være velhavende i banken, men at lade vort Center drage fordel af de indtægter, som brugerforeningen – altså I – skaffer os.   

Fremtiden:
-kan vi som bekendt ikke spå om, men bestyrelsen forsøger alligevel at kigge ind i fremtiden – at gøre sig tanker om fremtiden, at arbejde med tanker om, hvordan Centret og vi vil udvikle os fremover.

Vi ønsker på den måde at være forberedte på, hvad der venter os og ikke mindst, have indflydelse på- og direkte være med i planlægningen, tage højde for, hvad der skal ske med os og vort Center. Vi  vil derfor altid være velforberedte i vores dialog og forhandling med eksempelvis Hillerød Kommune, når beslutninger skal tages. Vi vil  således fastholde vores rolle som part i sagerne og ikke blot lade os blive reduceret til klientrollen. Altså at beslutninger tages uden om os. Det lyder måske arrogant . Nuvel. Vi mener det. Vi VIL have indflydelse.

Ifølge Hillerød Kommunes egne prognoser, vil Hillerød kommunes befolkningstal over den næste 8 -års periode vokse fra ca. 50.000  borgere til ca. 58.000.

Det kan enkelt omregnes til, at vort medlemstal så vil stige fra ca. lidt over 1.600 til over 1.800. Det er meget tæt på at blive et faktum. Så enten skal vi slanke os, fylde mindre, hvilket vi jo allerede nu kan sige, ikke er muligt eller også skal der tilbygges eller flyttes.

Det er blandt andet også i denne forbindelse, at vi som tidligere nævnt har ulejliget jer med denne optælling med nummerafrivning, fordi resultatet heraf vil indgå i vore sonderinger om Centrets udvikling i fremtiden.

Vi forsøger nemlig at foregribe denne- og andre situationer – være på højde med situationen - blandt andet på en årlig seminardag i efteråret, hvor bestyrelsen, centerlederen og hele personalet trækker sig tilbage, forlader huset, for at få arbejdsro. Dette afføder – og har affødt  en længere møderække med nedsatte arbejdsgrupper. En tidskrævende, men meget givtig og vigtig proces.

Disse seminarer tager vi – både personale og bestyrelse - virkeligt seriøst. Der hersker en utrolig korpsånd. Der udvises en fantastisk arbejdsiver og der arbejdes intenst med at få vendt hver en sten.

Den 14. november 2017 arrangerede vi som en tradition et valgmøde her i centret. 10 af de 11 partier deltog. Det blev en velbesøgt arrangement med mange gode indlæg fra politikere og gode spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne.

En rød tråd gennem mødet var, at politikere grundigt havde forberedt sig på at ”tale med medlemmer af et ældrecenter”. Alle politikere opdagede og har med et smil på læben efterfølgende erkendt, at de ikke havde ældre i tale denne aften, men derimod aktive seniorer, som stillede andre krav end forventet. Ja, vi talte sågår om kultur og særlig ånd her på stedet. Vi stillede krav…..

Vi fik bekræftet, at valgmøder hos os er en succes. De er vigtige for både politikere og os. I dag kender vi også resultatet af valget. Det tidligere Seniorudvalg, som vi nu i 4 år har hørt under, findes ikke mere. Nu er vi tilknyttet Udvalg for Kultur og fritid. Ja, I hørte rigtigt - Kultur og Fritid…… det lyder næsten som et resultat af dialogen på valgmødet.

Et første indledende kort møde med det nye udvalg samt repræsentanter for Ældre og Sundhed blev afholdt for nylig. Vi valgte da at vise et indslag fra TV-spot om GrønnegadeCentret. Udsendelsen kom i sin tid i stand med unge TV-aspiranter under oplæring bag kamera og mikrofon. For os er det blevet en flot indslag på ca. 13 – 14 minutter om vort Center, som vi valgte at vise netop ved denne lejlighed.  

Alle deltagere udtrykte stor anerkendelse for -  synes vi faktisk også selv - en spændende måde at præsentere os selv på, idet der er optagelse af både aktiviteter i sving, daglige tilbagevendende opgaver, herunder arbejdet i køkken, café og reception og interviews med flere aktive under udførelsen af givne aktiviteter mm.

Vi har nu på denne måde givet de nye medlemmer af Udvalget for Kultur og fritid et klart bilede af, hvad der rør sig her i Centret, så de er nu klar til at mødes for alvor med os og drøfte planer og fremtid.  

Samarbejde ind- og  udadtil :

Bestyrelsen vil gerne takke Støtteforeningen " GrønnegadeCentrets Venner" for den ihærdige indsats, den yder på den økonomiske front, men også i form af de store oplevelser som "Vennernes" arrangementer bibringer GCs medlemmer. Bestyrelserne i Venneforeningen og Brugerforeningen har i den forgangne periode yderligere over for hinanden markeret, hvordan vi står sammen omkring GrønnegadeCentrets fortsatte udvikling.

Det er mig derfor meget magtpåliggende at opfordre endnu flere til at støtte op om – og melde sig ind i støtteforeningen og derved have ret til at deltage i Venneforeningens generalforsamling i næste måned. Den finder sted d. 30.3.18. kl. 10.00 her i centret.  

Her vil jeg afslutte min del af beretningen, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2017.  

Ved afslutningen af generalforsamlingen vil jeg anmode dirigenten om ordet for afrundende bemærkninger.

(……herefter udvalgsberetninger)

AFSLUTNING                                                                                                                                            Den  kultur - det  miljø - den særlige stemning eller  ånd, som vi, vore gæster og besøgende mærker og betages af, opstår ikke fra den ene dag til den anden. Den er sået, passet og plejet af samspillet mellem de personer, der er kommet her gennem nu mere end 20 år. Centerlederne Birgit Stofberg, Bente Most og nu Anette Høyer samt øvrige medarbejdere her i GC har i disse år inspireret til et  samarbejde med alle de frivillige, med tovholdere og skiftende bestyrelser samt hele den  store medlemsskare.

Vi skal fortsætte de gode takter og til stadighed sige og tænke:

HVAD KAN OGSÅ JEG GØRE FOR GRØNNEGADECENTRET  - hvad kan jeg bidrage med til dette givende og enestående fællesskab.

Jeg vil slutte med at udtrykke ….. EN VARM TAK TIL ALLE - det gælder medarbejdere:  Anette, Yvonne, Malene,  og June, alle frivillige, alle tovholdere - ja alle medlemmer og venner – TAK FOR INDSATSEN I 2017.

Tak til dirigenten, John Ibsø for ledelse af generalforsamlingen og fornem power point-præsentation.

Tak til Marianne Jønsson, som i dag har været generalforsamlingens referent.

Tak til Jørgen Bohn, som har passet lyd, billede og teknik i alle lokaler.  

Tak til Marianne Nørgaard for musikledsagelse ved vores sang ved indledningen af generalforsamlingen og på forhånd tak for at akkompagnere ved den afsluttende sang, som vi vil afslutte denne dag med ved at synge endnu en forårsbebuder, nr. 262. i Højskolesangbogen. ”Den blå anemone”, skrevet af Kaj Munk i 1943. Også den får I på storlærred og skærmene i Bellis og Clematis.

Tak for i dag. Kom godt hjem.                                                        Poul Christiansen, formand 23.02.2018  

Tilbage til toppen